Co je průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu a na základě toho zatřídí tento dokument objekt na stupnici A až G energetické náročnosti. Průkaz objekt hodnotí z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení.

Důvodem je snižování energetické náročnosti budov a emisí CO2. Sektor budov se na spotřebě primárních energetických zdrojů podílí nemalým procentem a proto je kladen důraz na snižování tohoto podílu. Jako prostředek k dosažení těchto cílů je hodnocení staveb z pohledu potřeby energie a stanovení požadavku na ně. Tak jako známe energetické štítky u domácích spotřebičů, bude nyní takto označena každá budova. Energetická náročnost objektu je také přímo spojena s provozními náklady a tak tento průkaz, resp. energetická náročnost objektu bude hrát i důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

Koho se průkazy týkají?

Průkaz energetické náročnosti budovy (tzv. energetický štítek) je povinen vlastník budovy, stavebník nebo společenství vlastníků doložit při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

  • povinnost ho přiložit k dokumentaci při výstavbě nových budov
  • při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost
  • při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle předchozích odrážek

Provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1 000 m2 jsou povinni umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově.

Jaká je platnost průkazu?

Každý průkaz je označen datem vyhotovení a datem maximální platnosti, která je stanovena na 10 let.

Od 1. ledna 2013 vzniká také povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov postupně i pro jiné budovy a to následovně:

od 1. ledna 2013
při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. byt) a při pronájmu budovy

od 1. července 2013
budovy užívané orgány veřejné moci (např. krajské, městské, obecní úřady, budovy soudů, policie atd.) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2

od 1. ledna 2015
stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2

od 1. července 2015
budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

od 1. ledna 2016
při pronájmu ucelené části budovy (byt, nebytový prostor, komerční prostor) včetně družstevních domů

od 1. ledna 2017
stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2

od 1. ledna 2019
stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2

Více informací o PENB najdete v častých dotazech