Časté dotazy

Co průkaz obsahuje?

Identifikační údaje budovy

 • údaje o hodnocené budově, zejména adresu, kód katastrálního území a číslo parcely
 • údaje o provozovateli, vlastníku či stavebníku
 • typ budovy
 • použité energie v budově

Technické údaje budovy

 • popis objemů a ploch budovy
 • tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a obálky budovy
 • základní vlastnosti energetických systémů budovy
 • dílčí energetická náročnost prvků technických zařízení budovy
 • celková energetická náročnost hodnocené budovy
 • referenční hodnoty
 • vyjádření ke splnění požadavků na energetickou náročnost budovy
 • celková měrná roční spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu hodnocené budovy a měrné spotřeby energie na vytápění, chlazení, větrání, přípravu
 • teplé vody a osvětlení, vztažená vždy na celkovou podlahovou plochu
 • klasifikační třída energetické náročnosti hodnocené budovy, modernizační opatření ve stavební části a v technickém zařízení budovy
 • energetickou bilanci budovy pro standardizované užívání a bilance energie dodané, popř. vyrobené budovou nebo z budovy odvedené
 • výsledky posouzení proveditelnosti alternativních systémů u nových budov nad 1000 m2 celkové podlahové plochy
 • doporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy
 • opatření ke zdokonalení obsluhy a provozu budovy a technických zařízení budovy
 • klasifikační třídu energetické náročnosti budovy po provedení doporučených opatření
 • doba platnosti, jméno a identifikační číslo osvědčení osoby oprávněné vypracovat průkaz

Kdo je oprávněn průkaz zpracovat?

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu - průkazu PENB musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

Jaká je cena průkazu?

Cena průkazu závisí na velikosti a členitosti posuzované budovy, na tom zda je k dispozici projektová dokumentace budovy nebo je nutné budovu zaměřit a provést její stavebně technický průzkum. Čím více dodaných potřebných podkladů, tím nižší je cena průkazu.

V případě neexistence stavební dokumentace lze na přání objednatele vyhotovit jednoduchou stavební dokumentaci.

Jak dlouho trvá vyhotovení průkazu?

Doba vyhotovení závisí na množství dodaných podkladů a velikosti posuzované budovy. Průkaz je možné získat již do 3 dnů.

Jaké jsou sankce?

Nedodržení zákonné povinnosti, nechat vypracovat Průkaz energetické náročnosti budovy (dále též PENB), je správním deliktem, za který může Státní energetická inspekce udělit pokutu až 100.000 Kč. Pokuta až 1 mil. Kč hrozí tomu, kdo průkaz nevyvěsí v budově přístupné veřejnosti.